Braamkogeltje of Paradidymella clarkii, op bramentakje

Vindplaats:

Hall, "t Leusveld mei 2013

ascomyceten