Collybia cirrata - Dwergcollybia, op oude zwartgeworden resten van plaatjeszwammen zoals zwavelkopjes, russula's en melkzwammen.

Vindplaats:

oktober 2010

plaatjeszwammen