Geelplaatstaalsteeltje of Entoloma xanthochroum. Saprotroof, in jeneverbesstruwelen en graslanden, ook in kalkgraslanden.

Vindplaats:

oktober 2011

plaatjeszwammen