Grijsbruine zalmplaat of Clitopilus caelatus (voorheen Rhodocybe caelata), meestal in kleine groepen in naaldbossen, jeneverbesstruwelen, ook in schrale graslanden, op voedselarme zand- of leembodem. Gevonden onder naaldbomen.

vindplaats:

Loenen, Erebegraafplaats september 2013

plaatjeszwammen