Groot Mosklokje of Galerina clavata, op de grond of tussen mossen (zelden Sphagnum) in schrale graslanden, heidevegetaties, duinvalleien, jeneverbesstruwelen, loof- en naaldbossen.

Vindplaats:

Rheden, Heiderust november 2011

plaatjeszwammen