Haarmoszwavelkop of Hypholoma polytrichi, Saprotroof, op de grond en tussen mos op vrij droge plekken op voedselarme, zure zandgrond in naald- en loofbossen en jeneverbesstruwelen.

vindplaats:

Hall, 't Leusveld november 2016

plaatjeszwammen