Galerina subcerina - Heidemosklokje, op de grond of tussen mossen, meestal in schrale graslanden en heidevegetaties, ook in veenmosrietlanden en jeneverbesstruwelen.

Vindplaats:

Empese en Tondense hei

plaatjeszwammen