Hypholoma ericaeum - Heidezwavelkop, tussen mossen, in schrale graslanden, vochtige heidevelden, op veen, in jeneverbesstruwelen en in arme naaldbossen, op zure zand- en veengrond

Vindplaats:

Empese en Tondense hei, november 2021

plaatjeszwammen