Kuifmenhirzwammetje of Schizothecium aloides of Podospora aloides, op paardenmest.

Vindplaats:

Cortenoever, Weg naar Ganzenei april 2013

ascomyceten