Okergele korrelhoed of Cystoderma amianthinum op humusrijke grond, soms op ruw strooisel, vaak tussen mossen, vooral in loofbossen, schrale graslanden,

open duinen en wegbermen, minder vaak in naaldbossen en heidevelden, op matig voedselrijke, vochtige tot droge zandige bodem

Vindplaats:

Wekeromse Zand november 2009

plaatjeszwammen