Witte donsmycena - Hemimycena substellata, op de grond bij Jeneverbesstruweel

vindplaats:

Arnhem Moscowa, oktober 2019

plaatjeszwammen